4 edycja -Cross „Pod napięciem” im. ppłk. Antoniego Iglewskiego Cichociemnego ps. PONAR

Już po raz czwarty spotkamy się 19 września 2020 w lesie radziejowskim, aby sprawdzić się na trasie terenowej z dodatkowym bonusem jakim jest tor przeszkód. Trasa identyczna jak w roku minionym roku. Jej długość to ok.5 km. Tor przeszkód jest na odcinku powrotnym, tak aby nie było zatorów i każdy spokojnie pokonał przeszkody.

Imprezą tą chcemy również uczcić radziejowskiego cichociemnego ppłk. Antoniego Iglewskiego pseudonim PONAR.

Zapraszamy serdecznie. Impreza jest bezpłatna. Dla każdego harpagana/ki pamiątkowy medal. Dla wygranych trofea i nagrody. Szczegóły w regulaminie.

Zapisy online —> 4.Cross Pod Napięciem

 • Oświadczenie osoby pełnoletniej – POBIERZ
 • Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej –POBIERZ

Mapa trasy:

Ślad GPS:

Film z 1. edycji w roku 2017:

Film z 4 edycji w roku 2020:

Zdjęcia z trasy:

REGULAMIN

4.Cross „Pod napięciem” im. ppłk Antoniego Iglewskiego Cichociemnego ps. PONAR

ORGANIZATORZY:

Klub Sportowy ZRYW Radziejów,

Współorganizator: Radziejowski Dom Kultury

TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się 19.09.2020 r. (sobota) o godz. 11.00

Start i meta ul. Sportowa – dawne miasteczko ruchu drogowego obecnie tor rolkowy

CEREMONIE DEKORACJI ZAWODNIKÓW

ok. 12.10 – dekoracje biegu

SPONSORZY:

Urząd Miasta w Radziejowie

TRASA

 • Dystans 5,0 km- 100% teren, w tym przeszkody (tor przeszkód w lesie radziejowskim)
 • Start wspólny.
 • Brak pomiaru czasu elektronicznego.
 • Kolejność na mecie decyduje o zajętym miejscu.
 • Każda przeszkoda nie pokonana właściwie (jak to zrobić informuje wolontariusz przy przeszkodzie) skutkuje jednym punktem karnym (każdy punkt karny to spadek o 1 miejsce niżej w klasyfikacji).

UCZESTNICTWO

Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 19.09.2020r. -16 lat, podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność  i odbiorą w biurze zawodów pakiet startowy. Podczas weryfikacji należy przedstawić – dowód tożsamości (lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość np. legitymację szkolną). Oświadczenie od osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który znajdować się będzie na stronie www.ks-zryw.pl

W biurze zawodów w dniu startu od godziny. 9.30 – 11.00 – weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych.

Kontakt z organizatorami – 668 929 946

e-mail: kszryw@wp.pl

OPŁATA STARTOWA

Udział w biegu jest bezpłatny

Limit uczestników wynosi 60 osób.

W pakiecie startowym: medal, napój izotoniczny, zabezpieczenie medyczne, posiłek po biegu

KLASYFIKACJE

 • Mężczyźni – OPEN
 • Kobiety: OPEN
 • Drużynowa OPEN o(drużyna minimalnie liczy 3 zawodników, do wyniki zliczane są pierwsze trzy miejsca indywidualne zawodników z drużyny, drużyna która zbierze najmniejszą liczbę punktów – miejsce zawodnika OPEN = liczba punktów, wygrywa)

NAGRODY

Generalna mężczyzn – nagrodzonych zostanie 3 najlepszych zawodników – puchar + nagroda rzeczowa
Generalna kobiet – nagrodzone zostaną 3 najlepsze zawodniczki – puchar + nagroda rzeczowa

Generalna drużynowa – 3 najlepsze drużyny

KOMUNIKAT KOŃCOWY

Komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronach www.ks-zryw.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Na trenie miasteczka sportowego, podczas zapisów, przed startem, po starcie wszystkie osoby (zawodnicy i osoby im towarzyszące) musza zakrywać usta i nos (np. poprzez założenie maseczki ochronnej) oraz utrzymać dystans od innych ok. 2 metry,
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane przez organizatora  i przymocowane do koszulek na piersiach
 • organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu oraz posiłek dla uczestników biegu
 • bieg odbędzie się bez względu na pogodę
 • miejsca parkingowe tylko w wyznaczonych przez organizatora miejscach
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania i rozstrzygania we wszystkich spornych kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie oraz do wprowadzenia ad hoc zmian w regulaminie

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest KS ZRYW Radziejów Sportowa 1, 88-200 Radziejów, (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez KS ZRYW Radziejów Sportowa 1, 88-200 Radziejów, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez KS ZRYW Radziejów  ul. Sportowa 1, 88-200 Radziejów. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie zapisu i zaakceptowanie regulaminu biegu).
 7. Po zarejestrowaniu zgłoszenia dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania – miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej oraz wynikach na stronie internetowej ks-zryw.pl oraz www.dostartu.pl